Görevler

  • Merkezin amacı
Üniversitenin bulunduğu bölgede kişi, kurum-kuruluşlara mesleki, teknik, sosyo-kültürel ve kişisel gelişim eğitimlerini sürekli eğitim programları aracılığıyla sunmak ve bu sayede üretkenliği ve verimliliği artırmaktır.
(2) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri çalışmalar düzenlemek, eğitim programları planlamak, eğitim taleplerini projelendirmek ve danışmanlık hizmeti vermek, görsel, işitsel, doğrudan ve/veya uzaktan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, belge ve sertifikalar vermek, yayınlar yapmak, bu faaliyetleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmektir
 
Merkezin görevleri ve faaliyet alanları
Merkezin görevleri ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde beceri kazandırma, meslek edindirme, mesleki ya da disiplinler arası alanlarda uzmanlık, kariyer geliştirme gibi kişisel kapasite artırıcı eğitim  programları düzenlemek, eğitim-sertifika programları ile ilgili eğitim materyallerini oluşturmak, yayınlar hazırlatmak, belge ve sertifika programları    oluşturmak,
b) Sürekli eğitim faaliyetlerini tanıtmak için Üniversite içinde ve dışında seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek veya düzenlemelere katkı sağlamak, tanıtım çalışmaları için afiş, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yaptırmak ve dağıtmak,
c) Akademisyen ve öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, bilimsel çalışma yapılmasını özendirmek ve bu çalışmalara gerekli desteği sağlamak,
ç) Üniversitede sürekli eğitimin altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
e) Üniversite içinde düzenlenmesi planlanan sürekli eğitim kapsamındaki tüm programları ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
f) Sürekli eğitim kapsamında Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir
 
Merkez Müdürün görevleri
Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin düzenli olarak yürütülmesi, geliştirilmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu kurmak,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak,
d) Merkezin idari görevlerini yürütmek, komisyonlar kurmak, ihtiyaç duyulan idari personel (tam zamanlıkısmi zamanlı) alımı için Rektörlüğe görüş sunmak,
e) İlçelerdeki Üniversite birimlerinde Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere birim koordinatörlerini
görevlendirmek,
f) Üniversitede verilecek eğitim ve sertifika programlarını organize etmek üzere eğitim programı koordinatörlerini görevlendirmek
 
Yönetim Kurulunun görevleri
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve amaca uygun olarak, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek ve onaylamak,
c) Düzenlenmesi planlanan sürekli eğitim kapsamındaki tüm programlar ile ilgili alınan kararları Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkezin bilimsel, idari ve mali plan ve programlarını hazırlamak,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak
 
>