Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Kapsam ve Dayanak
Madde 1- (Değişik: R.G-21/04/2001-24380) Bu Yönetmelik (Değişik ibare:RG-5/4/2013-28609) Muğla Sıtkı KoçmanÜniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır."

Faaliyet Alanı
Madde 2- (Değişik:RG-5/4/2013-28609)

Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak kaydıyla, Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde aşağıdaki faaliyetleri yapar:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak.
b) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.
c) Model deneyleri, bilgi işlem organizasyonu, iş değerlendirilmesi; plan analiz, ölçme, deney, tamir, ölçü ayarı ve benzeri hizmetleri yapmak, bunlara ilişkin raporları düzenlemek.
ç) Klinik, poliklinik, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda her türlü tetkik, tedavi, tahlil, ameliyat, imalat, ürün, bakım ve benzeri hizmetler ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.
d) Faaliyet alanı ile ilgili olmak kaydıyla insan ve hayvan sağlığı hizmetlerine ilişkin yataklı, yataksız, sabit, geçici kuruluşlar ve konaklama tesisleri işletmek.
e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek.
f) Faaliyet alanı ile ilgili olarak her türlü mobilya ve dekorasyon üretimi yapmak ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartı ile pazarlamak ve satmak.
g) (Mülga:RG-25/8/2014-29099)
ğ) Faaliyet alanı ile ilgili olarak su ürünleri üretimi için gerekli mal, ürün ve hizmet alımı yapmak ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartı ile pazarlamak ve satmak.
h) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirmek suretiyle faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş, mal ve hizmet üretmek ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartı ile pazarlamak ve satmak.

Yönetim Organları
Madde 3- (Değişik:R.G.:21/04/2001-24380)
 Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İta amiri Rektör'dür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.
Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir Döner Sermaye Saymanı olmak üzere beş kişiden oluşur."

Sermaye Limiti
Madde 4- Döner Sermaye İşletmesinin Sermaye Limiti 1.000.000.000.- (Birmilyar) TL.'dir.
Uygulanacak Hükümler
Madde 5- (Değişik:R.G.:21/04/2001-24380)
 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 6-
 10/8/1987 gün ve 19540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 31/10/1993 gün ve 21744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 25 Aralık 1994 gün ve 22152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", "Muğla Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği", "Muğla Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut döner sermaye işletmelerinin bütün mal varlığı, personeli, bu yönetmelikle kurulan döner sermaye işletmesine başkaca işleme gerek kalmadan devredilir.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut döner sermaye işletmesi yönetmeliklerine göre başlanmış bulunan sözleşmeler ve diğer işler, sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük
Madde 7- 
Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8-
 Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-5/4/2013-28609) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
__________
(1)  Bu yönetmeliğin adı “Muğla Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” iken 5/4/2013 tarihli ve 28609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muğla Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 
Tarihi Sayısı
1/5/1997 22976

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
21/04/2001 24380
05/04/2013 28609
25/082014 29099


Mevzuat Bilgi Sistemi
>