Yönetmelik

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
YAŞAM BOYU ÖĞRENME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MUYOM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Görevleri ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Üniversitenin bulunduğu bölgede kişi, kurum-kuruluşlara mesleki, teknik, sosyo-kültürel ve kişisel gelişim eğitimlerini sürekli eğitim programları aracılığıyla sunmak ve bu sayede üretkenliği ve verimliliği artırmaktır.
(2) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri çalışmalar düzenlemek, eğitim programları planlamak, eğitim taleplerini projelendirmek ve danışmanlık hizmeti vermek, görsel, işitsel, doğrudan ve/veya uzaktan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, belge ve sertifikalar vermek, yayınlar yapmak, bu faaliyetleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmektir.

Merkezin görevleri ve faaliyet alanları
MADDE 6 –
 (1) Merkezin görevleri ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde beceri kazandırma, meslek edindirme, mesleki ya da disiplinler arası alanlarda uzmanlık, kariyer geliştirme gibi kişisel kapasite artırıcı eğitim  programları düzenlemek, eğitim-sertifika programları ile ilgili eğitim materyallerini oluşturmak, yayınlar hazırlatmak, belge ve sertifika programları    oluşturmak,
b) Sürekli eğitim faaliyetlerini tanıtmak için Üniversite içinde ve dışında seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek veya düzenlemelere katkı sağlamak, tanıtım çalışmaları için afiş, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yaptırmak ve dağıtmak,
c) Akademisyen ve öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, bilimsel çalışma yapılmasını özendirmek ve bu çalışmalara gerekli desteği sağlamak,
ç) Üniversitede sürekli eğitimin altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
e) Üniversite içinde düzenlenmesi planlanan sürekli eğitim kapsamındaki tüm programları ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
f) Sürekli eğitim kapsamında Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
                 a) Müdür.
                 b) Yönetim Kurulu.
                 c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konulardaki görevleri yürütmek üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.                            Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını üç yıl süre ile Müdür yardımcısı olarak                                görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
 (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin düzenli olarak yürütülmesi, geliştirilmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu kurmak,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak,
d) Merkezin idari görevlerini yürütmek, komisyonlar kurmak, ihtiyaç duyulan idari personel (tam zamanlıkısmi zamanlı) alımı için Rektörlüğe görüş sunmak,
e) İlçelerdeki Üniversite birimlerinde Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere birim koordinatörlerini
görevlendirmek,
f) Üniversitede verilecek eğitim ve sertifika programlarını organize etmek üzere eğitim programı koordinatörlerini görevlendirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
 (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve amaca uygun olarak, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini vermek ve onaylamak,
c) Düzenlenmesi planlanan sürekli eğitim kapsamındaki tüm programlar ile ilgili alınan kararları Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkezin bilimsel, idari ve mali plan ve programlarını hazırlamak,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 –
 (1) Danışma Kurulu istişari bir kurul olup Yönetim Kuruluna görüş bildirir. Danışma Kurulu, Üniversite öğretim elemanlarından üç ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu, özel kurum ve kuruluşlardan yedi olmak üzere, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Yönetim Kurulunun hazırladığı gündemle toplanan Danışma Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 –
 (1) 5/6/2005 tarihli ve 25836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 –
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
>